ฝ่ายวิชาการ

นางเบ็ญญาภา ชาชุมวงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวกานต์พิชชา ช่วยรักษา
ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุปรียา ฮาบสุวรรณ
ครูแผนกสามัญ

นายอัตถะพล ชุมปัญญา
ครูแผนกช่างยนต์