ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 เม.ย. 66 ถึง 16 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
30 มี.ค. 66 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
10 มี.ค. 66 แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
06 มี.ค. 66 ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
02 มี.ค. 66 ถึง 03 มี.ค. 66 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
27 ม.ค. 66 โครงการทัศนศึกษาดูงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
10 ม.ค. 66 โครงการครูดีศรีอาชีวะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
05 ม.ค. 66 ถึง 06 ม.ค. 66 โครงการแข่งกีฬาภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
30 ธ.ค. 65 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
28 ธ.ค. 65 ถึง 29 ธ.ค. 65 สอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
27 ธ.ค. 65 โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน-นักศึกษาประจำปี ๒๕๖๕
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
05 ธ.ค. 65 โครงการวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร/วันพ่อแห่งชาติ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
09 พ.ย. 65 โครงการส่งเสริมงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
01 พ.ย. 65 ถึง 31 ม.ค. 66 โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน-นักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
01 พ.ย. 65 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
23 ต.ค. 65 โครงการ/กิจกรรมวันปิยมหาราช
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
13 ต.ค. 65 โครงการ/กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
03 ต.ค. 65 แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
ฝ่ายวิชาการ
19 ก.ย. 65 ถึง 31 ต.ค. 65 ปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
15 ก.ย. 65 ถึง 16 ก.ย. 65 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียน ๑/๒๕๖๕
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 2556 ฝ่ายวิชาการ
09 ก.ย. 65 โครงการประเพณีบุญเดือนสิบ-แข่งเรือ-ไหลเรือไฟ-ไหว้พระแก้ว
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
01 ก.ย. 65 ถึง 07 ต.ค. 65 โครงการนิเทศนักเรียน นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
19 ส.ค. 65 โครงการอาชีวขับขี่ปลอดภัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
19 ส.ค. 65 โครงการอาชีวปลอดยาเสพติด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
12 ส.ค. 65 โครงการวันแม่แห่งชาติ
ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
04 ส.ค. 65 ถึง 05 ส.ค. 65 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
28 ก.ค. 65 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
18 ก.ค. 65 ถึง 19 ก.ค. 65 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 2556
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
12 ก.ค. 65 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา
วัดป่า สาขาวัดทุ่งบ้านโคกไม้ล้มและวัดสระแก้วบ้านโคกไม้ล้ม ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
27 มิ.ย. 65 โครงการติดตามและสำรวจความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
20 มิ.ย. 65 ถึง 20 ต.ค. 65 นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
16 มิ.ย. 65 ถึง 17 มิ.ย. 65 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
13 มิ.ย. 65 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
09 มิ.ย. 65 โครงการมอบทุนการศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
09 มิ.ย. 65 พิธีไหว้ครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
03 มิ.ย. 65 โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 โครงการจิตอาสา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 งานส่งเสริมงานประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจบริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 งานรับนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 กิจกรรมพบที่ปรึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 กิจกรรมลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 โครงการอาชีวบริการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 งานสถิติติดตามนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 โครงการ FIX IT CENTER
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่านพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 งานส่งเสริมการวางแผนและงบประมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 งานส่งเสริมความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 โครงการรถรับส่งนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 โครงการซ่อมแซมและบำรุงอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 โครงการซ่อมแซมและบำรุงครุภัณฑ์วิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 งานนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 โครงการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 โครงการคนดีศรีอาชีวะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 โครงการ 5 ส.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
17 พ.ค. 65 เปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 งานอบรมพัฒนาศักยภาพครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
17 พ.ค. 65 ถึง 03 มี.ค. 66 งานสถิติการปฏิบัติหน้าที่ครู
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
12 พ.ค. 65 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
11 พ.ค. 65 นักศึกษา ปวช. ปวส. ลงทะเบียนรับตำราเรียน อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบ งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหารทรัพยากร
11 พ.ค. 65
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
10 พ.ค. 65 โครงการจัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อบรมสัมมนาก่อนจบหลักสูตร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายวิชาการ
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ฝ่ายวิชาการ
โครงการทัศนศึกษาดูงาน โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ฝ่ายวิชาการ
งานส่งเสริมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ