ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.39 KB 442
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 827.76 KB 441
รายงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.52 KB 410
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 435
เกียรติบัตรต่างๆ 456
เอกสารสัมมนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา ตามแนวทางการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตนารี ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือนจังหวัดสกลนคร 350
แผนการสอนภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 1 344
แผนการสอนภาคเรียนที่ 1 ชุดที่ 2 337
บัญชีเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (อาชีวศึกษาจังหวัด) ปีการศึกษา2561 346
หลักสูตรวิทยาลัย 363
รายงานการประกันคุณภาพภายนอก ผลการประเมิน SAR64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.31 MB 166
ปฏิทินวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.22 KB 132